Święto Narodzenia N. M. P. rok ABC; (8. 09.)

Powrót do Święta,    Uroczystości i święta IX – X,    Powrót do Linki

Kolor szat
Kolor szat

Ewangelia: Mt 1,1 – 16. 18 – 23;

SŁOWO BOŻE

Pietro Cavallini Narodziny Dziewicy Maryi
Pietro Cavallini Narodziny Dziewicy Maryi

Rodowód Jezusa

1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
2 Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;
3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama;
4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona;
5 Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego,
6 a Jesse ojcem króla Dawida.Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza.
7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy;
8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza;
9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza;
10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela;
13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora;
14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda;
15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;
16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Narodzenie Jezusa

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: “Bóg z nami”.

REFLEKSJA

Wacław Oszajca

narodzenie

Maria
jak każde dziecko
płaczem przywitała matkę i ojca  Wacław Oszajca
ale Hanna podała jej pierś
i dziewczynka usnęła

jakby w drobnym ciałku
ktoś zamknął rój białych motyli
jakby ktoś przechodził
w lekkim powiewie przez kwitnąca pustynię

nie
nie było w tym dziecku
jak w każdym innym
pokalanego ciężaru potu
Joachim i Hanna
poczęli je z błogosławieństwem Najwyższego

«…Ty za blisko, my za daleko…», Lublin 1985, str. 147

Jan Zieliński

Fotografia  Matki

Macierzyństwo
które rodzi ludzi
i uśmiechy dla nich
noce nieprzespane przepłakane przemodlone
by z ciebie coś wyrosło
poranne wstawanie z miłości do dnia
święta praca w polu
święty wieczorny śpiew
drzwi szeroko otwarte
chleb i mleko na stole
a głowa niech tam sobie boli
i rośnie guz
a co tam
a gdy nie wiesz jak pocieszać
w cierpliwym umieraniu
jawi się uśmiech
jak światło w ciemności
ciepła tuląca dłoń
kolana matczyne najmilsze
złożyłbyś teraz na nich głowę
ty stary koniu

«Wiersze podarowane», Warszawa 1994, str. 67

Domenico Ghirlandaio Narodziny Maryi
Domenico Ghirlandaio Narodziny Maryi

Jan Zieliński

Tęsknota

Przychodzi często
gdy ktoś odszedł odjechał nie wraca
czym ona jest
kiedy tęsknię za tym co było co będzie
za matką która odeszła do nieba
za krainą wśród jezior i lasów
za parafią nie umarłą
dziećmi które uczyłem
przyjacielem
rozmową bez słów
uśmiechem bez oszustwa
listem który nie doszedł
wakacjami na Wólce
rodziną
tobą

może jest pokusą
może przypomnieniem
iskrą
by rozpalić tę jedyną
najważniejszą
tęsknotę za Bogiem

«Wiersze podarowane», Warszawa 1994, str. 66

Do góry